CS Čeština DE Deutsch EN English

Pečovatelská služba

Adresy domů:

 • Nemocniční 1148/12 (hlavní budova)
 • Nemocniční 1156/16
Hlavní sídlo pečovatelských služeb, které jsou uživatelům poskytovány, je DPS Nemocniční 1148/12 (hlavní budova), tel. 412 358 020. Další budovou je Nemocniční 1156/16. Obě budovy mají bezbariérový přístup a výtah. Zařízení jsou umístěna v klidných částech města. V hlavní budově sídlí pracovnice poskytující pečovatelské služby (pečovatelky). Kancelář vedoucí pečovatelky a sociálního pracovníka je v DPS Nemocniční 1148/12.

Popis poskytované služby – poslání, cíle a zásady

Pečovatelská služba:
- je poskytována formou terénní péče v bytech uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí
- je poskytována prostřednictvím pečovatelek celoročně

 • v pracovní dny od 7.00 – 15.30 hodin, po 15.30 hodin dle dohody
 • svátky, soboty a neděle – dle dohody
 • okamžitá kapacita: 2
Tel.: 412 354 820
E-mail: dps@krasnalipa.cz

Poslání, cíle a zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba:
Posláním pečovatelské služby je poskytovat komplex terénních pečovatelských služeb obyvatelům žijícím na území města Krásná Lípa, kteří jsou senioři či osoby s tělesným postižením a poskytnutí služby jim umožní zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života a oddálí nutnost ústavní péče.

Cíle poskytování služby: (vycházející z poslání)

 • umožnit klientům žít běžným způsobem života s individuálně poskytovanou podporou soběstačnosti a s pomocí při zvládání běžných denních úkonů,
 • umožnit klientům sociální a společenský kontakt tak, aby byly zachovány původní vztahy,
 • poskytovat služby, které zachovávají a rozvíjejí důstojný život klientů s maximálním důrazem na jejich svobodnou vůli a soukromí,
 • spolupráce s úřady a organizacemi k zajištění nebo zlepšení nepříznivé situace klienta.

Cílová skupina uživatelů:

 • senioři, kteří z důvodu zhoršení zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při péči o sebe, svou domácnost a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • osoby tělesným postižením, které jsou částečně odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svou domácnost a tuto pomoc jim nemohou nebo nechtějí zajistit jejich rodinní příslušníci.

Zásady služby:

 • nezávislost a autonomie pro uživatele služby – nikoliv závislost,
 • začlenění a integrace – nikoliv vyloučení,
 • respektování potřeb – služba je určována individuálními potřebami klienta,
 • respektování důstojnosti klienta bez ohledu na jeho sociální, duševní nebo tělesný stav a ekonomické postavení,
 • partnerství, spolupráce,
 • kvalita poskytované služby zaručuje ochranu zranitelným lidem,
 • rovnost bez diskriminace, poskytování stejně kvalitní služby klientům rozdílného vyznání, rasy atd.

Nabízené služby dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. §40:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
a. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
b. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.
c. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • dovoz nebo donáška jídla,
 • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • příprava a podání jídla a pití.
d. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 • běžný úklid a údržba v domácnosti,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 • donáška vody,
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.
e. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Jednání se zájemcem o sociální službu

1. Přijímání žádosti o pečovatelskou službu
Žádosti se vydávají žadateli nebo rodinnému příslušníkovi na předtištěném formuláři. Veškeré informace o službě jsou k dispozici v běžných otevřených zdrojích: na www.krasnalipa.cz, na MěÚ odboru majetkovém a civilně správním, u sociální pracovnice domu s pečovatelskou službou, u pečovatelek – viz metodika ke standardu č. 12.

K žádosti je nutné doložit:

 • vyplněnou žádost
Řádně vyplněnou žádost žadatel odevzdá na MěÚ Krásná Lípa, odbor majetkový a civilně správní. Žádost bude na odboru zkontrolována, zda je v souladu s posláním sociální služby a cílovou skupinou sociální služby. V případě, že je v souladu, bude zaevidována a následně bude podána zpráva o zaevidování žadateli. Na základě žádosti provede sociální pracovník sociální šetření.

2. Sociální šetření
Sociální šetření je provedeno sociálním pracovníkem (zpravidla i za přítomnosti pečovatelky) v domácnosti zájemce o sociální službu. V rámci šetření jsou zkoumány potřeby a cíle žadatele, tak aby bylo zajištěno, že poskytování služby bude v souladu s prokázanými potřebami klienta a možnostmi pečovatelské služby. Záznam ze sociálního šetření se zaznamená na formulář Předběžná zpráva k uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Potřebné dokumenty pro sociální šetření:

 • Žádost o poskytnutí pečovatelské služby,
 • Prohlášení žadatele, souhlas s nakládáním s osobními údaji,
 • Předběžná zpráva k uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby,
 • Formulář „Individuální plán“,
 • Ceník aktuálních služeb.

Pravidla sociálního šetření pro jednání se zájemcem

 1. Jednáním se zájemcem o pečovatelskou službu je pověřena sociální pracovnice.
 2. Zájemce je seznámen s přehledem poskytovaných pečovatelských služeb, který je ve zkrácené formě i součástí žádosti a s ceníkem jednotlivých poskytovaných pečovatelských služeb. Důležité je, o jakou službu zájemce žádá, proč o ni žádá a jaké má na ni požadavky.
 3. Pokud by zájemce některému z bodů nerozuměl, bude mu vše podrobně vysvětleno tak, aby tomu porozuměl.
  Se zájemcem jsou projednána jeho očekávání, osobní cíle, možnosti, podmínky, způsoby poskytované pečovatelské služby, a také časové rozmezí, ve kterém je pečovatelská služba poskytována. Důraz se klade na osobní cíle zájemce. Sociální pracovník společně se zájemcem stanoví rozsah úkonů, jejich četnost i způsob poskytování. Zároveň sociální pracovník zájemce informuje o úhradě za úkony. Z tohoto jednání je vyhotoven zápis, obsahující požadavky, očekávání a osobní cíle zájemce na formulář Předběžná zpráva k uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby, která je vyhotovena v 1 originálu a je založena do složky žadatele.
 4. Tento zápis slouží jako úvodní dokument pro individuální plánování a zároveň je východiskem pro uzavření smlouvy, tj. osobních parametrů rozsahu smlouvy.
 5. Sociální pracovnice zájemci může navrhnout a doporučit určitou službu, která by zájemci tato očekávání a osobní cíle naplnila a zároveň odpovídala tomu, co zájemce požaduje. Volba pečovatelské služby je pouze na zájemci. K odebírání jakékoliv služby nesmí sociální pracovník zájemce nutit.
 6. Pokud zájemce s odebíráním služeb souhlasí a sociální pracovník shledá, že zájemce splňuje potřebnost poskytování soc. služby, je s ním sepsána Smlouva o poskytování pečovatelských služeb a také projednán interval, ve kterém mu dohodnuté pečovatelské služby budou poskytovány.
 7. Před tím, než zájemce podepíše Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, jsou mu zopakovány všechny povinnosti, které pro něj ze Smlouvy o poskytování služby vyplývají, včetně podmínek, způsobu poskytování služby a její ceny. Lze přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu, které zájemce důvěřuje, aby se této schůzky zúčastnil.
 8. Společně se Smlouvou o poskytování pečovatelských služeb jsou se zájemcem sepsány:
  • Individuální (osobní) plán
  Po sepsání Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby se zájemce stává uživatelem. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby a individuální plán jsou vyhotoveny ve dvou originálech a uživatelem podepsány. Oba originály si ponechá sociální pracovnice, která smlouvu předloží k podpisu statutárnímu zástupci města. Po jeho podpisu smlouvu doručíme žadateli. Jeden originál individuálního plánu je předán uživateli a druhý originál, se kterým bude nadále pracováno, založí soc. pracovnice v kanceláři DPS do osobní složky uživatele. Centrální evidence smluv je vedena na MěÚ – odbor majetkový a civilně správní. Kopie smlouvy se také založí do osobní složky uživatele v kanceláři Domu s pečovatelskou službou.

3. Vnitřní pravidla pro neuzavření Smlouvy o poskytování pečovatelských služeb:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • není schopen naplnit očekávání zájemce a jeho osobní cíle a pokud zájemce nepatří do cílové skupiny pečovatelské služby,
 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odstavci 3, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Soubory ke stažení

Fotogalerie

Modrý Dům s Pečovatelskou službou, Nemocniční 1148/12

Vzorový byt v modrém Domě s pečovatelskou službou

 

Žlutý Dům s Pečovatelskou službou, Nemocniční 1156/16

Vzorový byt ve žlutém Domě s pečovatelskou službou

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz