CS Čeština DE Deutsch EN English

Aktuality

I přes zimu je dost práce pro naše Technické služby

Zimní období vegetačního klidu využíváme mj. ke kácení a prořezům vegetace podél komunikací a na veřejných prostranství. V současné době se čistí zbořeniště bývalé vily průmyslníka Dittricha na Kyjovské ulici. Pokračovat budeme terénními úpravami. Souběžně upravujeme i prostor bývalého lomu v Alšově ulici, kde v souladu s projektovou dokumentací a schválenými povoleními může město Krásná Lípa ukládat výkopové zeminy z vlastní činnosti. Šetříme tím významné finanční prostředky, které bychom jinak platili na skládce odpadu. Celý prostor bude následně zrekultivován.

zboreniste-byvale-vily-prumyslnika-Dittricha.jpgzboreniste-byvale-vily-prumyslnika-Dittricha-2.jpgzboreniste-byvale-vily-prumyslnika-Dittricha-cisteni.jpg


8.1.2021


Nabídka zaměstnání

nabidka-zamestnani-prislusnik-vezenske-sluzby.jpgVěznice Stráž pod Ralskem nabízí stabilní zaměstnání příslušníka vězeňské služby. Více informací na přiloženém plakátku.


8.1.2021


Omezený provoz na finančních úřadech je prodloužen do 22. ledna

Vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením a prodloužení nouzového stavu, budou pracoviště Finanční správy do 22. ledna 2021 přístupná pro veřejnost pouze v omezeném rozsahu. Provoz podatelen a pokladen na finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Finanční správa veřejnosti doporučujeme, aby na minimum omezila osobní návštěvu na úřadech a ke komunikaci se správcem daně využívala zejména elektronické formy komunikace. Více v pdf ZDE:

Finanční úřad pro Ústecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Více v pdf ZDE:


4.1.2021


Co se děje v našich lesích ve Šluknovském výběžku

Vážení návštěvníci lesa,

před koncem roku bych vás rád informoval o dění ve státních lesích, které spravují Lesy České republiky prostřednictvím Lesní správy Rumburk.

V celém regionu se potýkáme s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Stromy chřadnou kvůli dlouhodobému suchu a následnému napadení kůrovcem. Na území lesní správy je celkem 3,5 milionu metrů krychlových smrkového dřeva, a za poslední tři roky podlehla kůrovci asi čtvrtina. Zpomalit a časem zastavit kalamitu je naší prioritou! Proto bez ohledu na roční období a počasí důsledně vyhledáváme kůrovcem napadené stromy, těžíme je a asanujeme. To znamená, že likvidujeme kůrovce buď odkorněním, chemickým postřikem, nebo například tak zvanou fumigací. Od ledna do listopadu 2020 jsme ve Šluknovském výběžku vytěžili 417 914 m3 smrkového dřeva a práce stále pokračují. Tak velký objem dřeva musíme z lesa také odvézt, takže intenzívně využíváme lesní cesty a přístupové komunikace. Samozřejmě si uvědomujeme, že na takový lesnický provoz nejsou lidé zvyklí, ale vězte, že bez kácení napadených stromů a prací s tím spojených není možné kalamitu zvládnout a hlavně, že je to záležitost dočasná. Různé problémy, které s tím souvisejí, jako například těžební zbytky v lesích i případné závady na lesních cestách řešíme za pochodu a rychle, ale jde o kalamitu, a proto bych vás chtěl požádat o shovívavost, toleranci a pochopení. Děláme vše pro to, abychom lesy zachránili, i pro vás!

Tak jako v celé zemi začala i u nás velká obnova vytěžených ploch a péče o smíšené lesy nové generace. Dáváme velký prostor přírodnímu zmlazení lesních dřevin, ale také zalesňujeme. Na více než sto hektarech dnes roste 640 tisíc letos vysazených sazenic lesních dřevin, především buků, jasanů, dubů, javorů a dalších dřevin, mezi nimi jsou i smrky, které do lesa, pokud rostou spolu s jinými dřevinami na vhodných stanovištích, určitě patří. Nové porosty budou odolnější, různověké a pestré. Sázíme je pro naše děti, aby měly možnost je užívat při relaxaci, ale mít z nich také užitek.

Důležitá letos pro nás byla i pomoc veřejnosti při obnově lesa a jiných lesnických pracích, třeba při sběru semen, ale i úklidu odpadků nebo obnově lesních tůní, které zadrží vodu v lese. Podařilo se nám obnovit poškozené naučné stezky, turistická odpočívadla, společně s Klubem českých turistů plánujeme vyznačení nových tras a spolupracujeme také při přípravě běžkařských tras v Lužických horách, aby i zimní vyžití v lesích České republiky bylo příjemné.

Vážení obyvatelé Šluknovského výběžku, velice vám děkuji za pochopení i spolupráci v uplynulém roce a do toho nového přeji mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

Lesu Zdar!

Za Lesní správu Rumburk: Ing. Jan Drozd, lesní správce

kutovec-tezba-2020-naLSRumburk.jpgobnova-lesa-dle-drevin-2020-naLSRumburk.jpg


28.12.2020


Vážení spoluobčané, kolegové a přátelé!

radnice.jpgAdventním časem jsme se přiblížili, někteří v poklidu, jiní více hekticky, ale všichni ve slavnostním očekávání, ke Štědrému dni, vánočním svátkům a k novému roku 2021. Ten letošní zvolna končící, zůstane v našich pamětích zapsán jako velmi zvláštní, neočekávaný a skutečně náročný. Přinesl nám již na svém počátku neobvyklou zkušenost, kterou nikdo z nás neočekával a nebyl na ni připraven. Postupně se rodící celosvětová pandemie lidstvem doposud nepoznaného koronaviru způsobujícího nemoc zvanou COVID-19, vnesla do našich životů mnoho obav, omezení svobod a nových skutečností, jejichž dopady na naši společnost budeme v úplnosti vyhodnocovat až s přiměřeným odstupem.

Kromě dlouhé řady negativních dopadů najdeme ale i momenty pozitivní. Těmi nepochybně důležitými bylo potvrzení lidské solidarity, soudržnosti a velkorysosti v jarní vlně šíření onemocnění. Lidé, ač sami vystrašeni neznámou situací a nebezpečím se dokázali semknout a vzájemně si vypomáhat. Ať to bylo třeba nezištným šitím roušek nebo širokou sousedskou výpomocí. Podobně posilující byla podzimní dobrovolnická aktivita v nemocnicích a sociálních zařízeních. Byli jsme toho svědky i v našem městě, kde jsme se se vstřícností a snahou pomoci setkávali dnes a denně.

Obě naše příspěvkové organizace, Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa i Kostka Krásná Lípa se pružně adaptovaly na novou situaci. Mateřské školy, ač střídavě, se podařilo udržet v provozu po celou dobu obou nouzových stavů. Nové formy výuky distančním způsobem byly zavedeny velmi záhy, ať elektronickou formou nebo pro část žáků písemným zadáváním prostřednictvím školní recepce. Kostka Krásná Lípa v jarní fázi aktivně organizovala šití a distribuci roušek, potravin z Potravinové banky a částečně poskytovala některé nadále povolené sociální služby. Následně významně podpořila asistenci a pomoc žákům bez možnosti přístupu k počítačům a internetu, které jsou nezbytné pro distanční výuku. Pro pracovníky obou organizací byl letošní rok mimořádně náročný a zaslouží si zvláštní poděkování.

V kontrastu s tímto mimořádným a aktivním přístupem většiny národa pak spíše děsivě působila bezradnost a mnohdy neschopnost mnoha odpovědných vládních činitelů, a naprosto odpudivě pak snaha některých lidí, kteří vzniklou situaci nepokrytě využili a využívají k osobnímu obohacování. To vše v situaci, kdy se mnozí kolem nás potýkají s vážnými zdravotními, ekonomickými i existenciálními problémy. Nelogičnost a nepředvídatelnost mnohých vládních omezujících opatření uvedla následně veřejnost do nejistoty, a u mnohých pak vede k neochotě je respektovat.

Vládní omezení společenských aktivit letos neumožnila tradiční setkávání na adventních koncertech, při rozsvěcení městského vánočního stromu či na vánočních trzích. Nekonaly se vánoční besídky, neviděli jsme vystoupení našich dětí a souborů. Zůstali jsme uzavřeni ve svých domovech a domácnostech. Jsem přesvědčen, že většině z nás tato společná setkávání chybí. Adventní koncerty jsme pro vás připravili alespoň formou video záznamu a můžete si je vyslechnout v bezpečí domova. Věřme, že v nadcházejícím roce se již bez těchto omezení obejdeme a věci se vrátí do obvyklých kolejí.

I přes zmíněné poměrně složité vnější podmínky byl z pohledu radnice rok 2020 velmi úspěšný. Celý se nesl v duchu oslav 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město, jež vyvrcholily koncem léta. Podařilo se nám úspěšně realizovat všechny naplánované investiční akce, získali jsme i zajímavé dotační prostředky, které umožní další rozvoj našeho města. Díky dlouhodobě rozumnému hospodaření, a navzdory očekávaným negativním ekonomickým dopadům, jsme dokázali i na rok příští připravit rozpočet města, který umožní bezproblémové fungovaní i realizaci některých investic. To vše je možné díky dobrému a funkčnímu týmu, kterým mne obklopuje. Rád bych proto poděkoval zaměstnancům města a našich organizací, kolegům zastupitelům, členům komisí a všem aktivním občanům, kteří společně s námi vytváří zajímavý a pestrý život v našem městě.

Rok 2020 byl pro každého z nás nepochybně těžký a složitý. Díky několika volným dnům v jeho závěru budeme mít možnost zpomalit, zklidnit se, změnit rytmus. Přes četná omezení si užít volný čas společně s rodinou, nejbližšími přáteli a kamarády. Nebo třeba jen vyrazit do krásné přírody kolem nás.

Přeji Vám, jménem svým i svých kolegů, příjemné a klidné prožití vánočních svátků, dobré zdraví, potřebný nadhled i nezbytné štěstí v roce 2021!

Jan Kolář, starosta města


24.12.2020


PF 2021

PF-2021.jpgRadostné a klidné svátky vánoční, pohodu, zdraví a štěstí v novém roce Vám přeje město Krásná Lípa.


22.12.2020


Dotace přeshraniční spolupráce jsou stále k dispozici! Informace z Dobrovolného svazku obcí Euroregion Labe, jehož je členem i město Krásná Lípa

Euroregion Labe nabízí možnost spolufinancování malých přeshraničních projektů. Podporuje především přeshraniční spolupráci obcí a jejich institucí, škol, spolků a dalších sdružení prakticky ve všech oblastech společenského života. I přestože se pomalu blíží konec dotačního období stávajícího přeshraničního programu INTERREG VA, jsou stále k dispozici finanční prostředky na podporu projektů v rámci území Euroregionu Elbe/Labe v celkové výši kolem 5 milionů Kč… Více ZDE:

Informace o Fondu malých projektů i další přeshraniční spolupráci, kontakty a další zajímavosti a informace o regionu najdete také na webových stránkách https://www.elbelabe.eu/cz/


21.12.2020


Důležité upozornění pro občany – lov černé zvěře

prase.jpgJako součást regulace populace divokých prasat na území města Krásná Lípa bude probíhat každou sobotu v měsících listopad a prosinec v čase 16.00–21.00 hod. společný lov na kachny a černou zvěř. Lov je organizován Mysliveckým spolkem Vápenka a bude probíhat v prostoru od rybníka Cimrák a lučních porostů směrem na Doubici. Lov mimo honební pozemky bude probíhat na základě rozhodnutí Odboru ŽP Rumburk, které je vydáno na žádost města Krásná Lípa, z důvodu zvýšeného výskytu škod na majetku občanů i města. Při lovu bude dbáno maximální opatrnosti.

Z bezpečnostních důvodů se v tuto dobu nezdržujte u Cimráku a v jeho okolí! Děkujeme za pochopení.

Město Krásná Lípa


21.12.2020


4. adventní koncert Krásná Lípa 2020 – koncert písní Karla Gotta


20.12.2020


Upozornění ze sběrného dvora

V pátek 18. prosince 2020 jsou sběrný dvůr a kancelář technických služeb uzavřeny. Děkujeme za pochopení.


17.12.2020


Další strana

Aktuální

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz