CS Čeština DE Deutsch EN English

CZECHPOINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto sluby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitost

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstříku trestů

http://www.czechpoint.cz

Postup pro vydání výpisu ze systému
Czech Point na MěÚ Krásná Lípa:

Kdokoliv si může nechat vystavit výpis ze systému Czech Point. Výpisy je možné vydávat pouze v úřední hodiny. Systém Czech Point nabízí:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.)
 • Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Osoba žádající o výpis ze systému Czech Point musí mít potřebné informace pro zadání požadavku do systému Czech Point.

Výpis z katastru nemovitostí:

Je možno požádat o výpis z katastru nemovitostí na základě dvou kritérií

 • podle listu vlastnictví
 • podle seznamu nemovitostí

Pokud chce dotyčná osoba výpis z katastru nemovitostí podle listu vlastnictví je nutné vědět v jakém katastrálním území se nemovitost nachází a dále je potřeba vědět číslo listu vlastnictví. Po odeslání požadavku je nutné požádat o počet stránek ověřeného výpisu. Tato informace je nutná pro určení konečné ceny za výpis. Pokud by došlo k potvrzení operace a vygenerování výpisu, a žadatel by poté odmítnul doklad převzít a zaplatit poplatek, město by přesto muselo Katastru nemovitostí zaplatit.

Další možností vyhledání výpisu z katastru nemovitostí je podle seznamu nemovitostí, který se ještě dělí na tři kritéria:

 1. podle seznamu parcel, kdy je nutné znát parcelní číslo ve tvaru zlomku., kdy první číslo (kmenové) může být nejvýše pětimístné a číslo za lomítkem (poddělení) nejvýše trojmístné.
 2. podle seznamu budov, kdy se opět bude opakovat požadavek na zadání katastrálního území, novými požadavky budou část obce, typ budovy a číslo popisné/evidenční.
 3. podle jednotky se v seznamu hledá jen pokud je budova dělena na jednotky ( byty, garáže). Příklad pokud budete hledat byt č. 19 v domě s č.p. 1148, tak do řádku číslo jednotky vepíšete: 1148019

Výpis z obchodního rejstříku:

Pro vyhledání podnikatele či firmy je nutné zadat IČ (identifikační číslo přidělení Českým statistickým úřadem). Pokud žadatel zná pouze název firmy, ale nezná IČ, může mu být nabídnuta pomoc tím, že se nahlédne do informačního serveru soudnictví www.justice.cz. Zde je také možnost volby pro výpis platných záznamů nebo pro úplný výpis. Při zadání možnosti výpisu platných záznamů, formulář vygeneruje výpis informací platných k aktuálnímu datu. Pokud se však zadá možnost úplný výpis, vygeneruje formulář jak aktuální informace o firmě, tak i veškeré záznamy, které byly o firmě zapisovány po celou dobu její existence.

Výpis ze živnostenského rejstříku:

U výpisu ze živnostenského rejstříku je také potřeba pouze zadat IČ, poté se vygeneruje výpis z veřejné části živnostenského rejstříku.

Výpis z rejstříku trestů:

Pro vydání výpisu z rejstříku trestů je nutné mít u sebe doklad totožnosti (OP, CP). Jako první se ověří neplatnost tohoto dokladu, kdy se do formuláře zadá číslo dokladu a jeho druh. Po ověření neplatnosti dokladu, tj. kdy odpověď je doklad nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vyplní se žádost o výpis z rejstříku trestů. Z evidence rejstříku trestů je možné očekávat dvě odpovědi, tj.

 • žádost byla vyřízena dálkově elektronicky
 • žádost nebyla vyřízena dálkově elektronicky

Pokud byla žádost vyřízena elektronicky vrátí se výpis z rejstříku trestů podepsaný a zašifrovaný, tento žadatel podepíše a poté je mu vydán výpis z rejstříku trestů s ověřovací dolokou.

Nastane-li vak druhá varianta, e žádost nebyla dálkově vyřízena, zbývá podat žádost písemně, tzn. vyplnit papírový formulář, vylepit kolek v hodnotě 50,- Kč a poslat, kdy čekací doba je a tři týdny.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

 • Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.
 • Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

 • identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace
 • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně

Podrobnější informací o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství.

Pracovník kontaktního místa může provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Pracovník provádí kontrolu totožnosti pouze za účelem ověření zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je dalším informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.

Co je to insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.)

Některé činnosti v rámci informačního systému datových schránek, které jsou prováděny na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT

Od 1. 7. 2009 to jsou následující agendy:

 1. 1. Autorizovaná konverze dokumentů
 2. 2. Podání žádosti o zřízení datové schránky
 3. 3. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

Popisy činností:

Ad 1. Autorizovaná konverze dokumentů

Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Ad 2. Podání žádosti o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Ad 3. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Činností, které budou prováděny na Czech POINTu, bude více a budou spuštěny v následujících měsících. Jedná se o tyto agendy:

 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM

Do doby, než budou agendy na Czech POINTu spuštěny, je potřeba občany přicházející na kontaktní místo informovat, že agendy jsou zatím přístupné jen z administrační části webového portálu ISDS, kam se mohou oprávněné osoby přihlásit a potřebné úkony provést.

Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

Informace pro případné žadatele: tuto žádost nelze vyřídit před 1. 1. 2010.

Poplatky:

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů (30,- Kč) a opakované vydání přístupových údajů (formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku), které stojí 200,- Kč.

Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.

Ceník služeb:

 • poplatek za výpis z katastru nemovitostí : 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další stránku
 • poplatek za výpis z obchodního rejstříku : 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další stránku
 • poplatek za výpis ze živnostenského rejstříku : 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další stránku
 • poplatek za výpis z rejstříku trestů : 100,- Kč za výpis

Kamera

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Aktuální počasí

Zataženo

Teplota: 13,9°C
Zdánlivá teplota: 13,9°C
Vítr: 2,2 km/h
Nárazy: 2,2 km/h
Směr větru: V
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 89%
Tlak: 1022,9 hPa

Akce ve městě

Program kina

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Jsme na Facebooku

logo Facebooku

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Odkazy