CS Čeština DE Deutsch EN English

Nepřehlédněte

VideoTipy na výlety z Krásné Lípy

Pozemky pro výstavbu rodinných domů

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Aktuality

Upozornění z MěÚ21.3.2019


Rodinný výlet za otvíráním pramenů Křinice

Tradiční turistický výlet za otvíráním pramenů Křinice – Tří studánek je připraven na sobotu 30. března 2019. Nenáročná trasa, dlouhá 8 km, nabízí pohodový výlet i rodinám s dětmi. Sraz je v 10.00 na náměstí v Krásné Lípě. Pokud se rozhodnete vyrazit po vlastní trase, sraz u pramenů je v 11.30. Na cestu si do batohu nezapomeňte přibalit dobrou náladu a uzeninu na opékání.


20.3.2019


Přednáška MUDr. Radima Uzla v kulturním domě

O veselé příhody z praxe gynekologa a sexuologa se v sobotu 16. 3. přijel podělit MUDr. Radim Uzel. Jeho kultivovaný humor jsme mohli ocenit při vyprávění zážitků z dob studia a zaměstnání v různých zdravotnických zařízeních. Zdatně mu sekundoval jeho kolega Pepa Štross nejen svými vtipy a vzpomínkami, ale i autorskými písničkami. Pořad byl s přestávkou, během které si diváci mohli připravit písemné dotazy. V druhé části večera na ně pan doktor Uzel opět velmi vtipně odpovídal. Všichni zúčastnění tak prožili večer plný vkusné zábavy a humoru.

Alena Starostová


20.3.2019


Jarní koncert Krásnolipského komorního sboru

V neděli 10. března se sbor vrátil ze svého pravidelného soustředění a ještě v ten den odpoledne vystoupil v našem kulturním domě. Vzhledem k tomu, že je jaro za dveřmi, stalo se i námětem celého koncertu. Od obou moderátorů jsme se dověděli mnoho zajímavého o velikonočních svátcích. Některé informace nám nebyly neznámé, ale připravili si pro nás i „kontrolní“ otázky, se kterými jsme si mnohdy nevěděli rady. Přestože za okny kina počasí k procházce nelákalo, díky krásným melodiím a školeným hlasům všech interpretů jsme strávili příjemné jarní odpoledne. Další fotografie ZDE:

Alena Starostová


14.3.2019


Dotace pro aktivní spolky

Zastupitelstvo města Krásná Lípa schválilo na svém 3. jednání dne 11. března 2019 rozdělení dotací neziskovým organizacím ve městě (spolkům) v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2019. Celkem se rozdělilo 640 000 Kč. Je to více než v letech minulých, a to o 26 tis. Kč více než v roce 2018, z toho byla schválena dotace 355 tis. Kč na akce a 285 tis. Kč na činnost.

Spolky žádaly dohromady o dotaci ve výši 948 060 Kč, kdy na dotační program zastupitelstvo města schválilo částku 640 000 Kč. Je tedy zřejmé, že prostředků na podporu nebude dle požadavků spolků nikdy dost, ne každý žadatel bude spokojený, což bylo zřejmé i na jednání březnového zastupitelstva města.

Město Krásná Lípa dlouhodobě podporuje spolky ve městě nejen finančně. Spolky mají možnost využívat za určitých podmínek bezplatně prostory kulturního domu, mají technickou podporu na akcích, město spravuje fotbalové hřiště, včetně zázemí a jeho údržby, TJ využívá sportovišť,…

Spolková aktivita je v našem městě bohatá a jsme rádi, že můžeme pomáhat jak finančně, tak materiálně, tak lidskými zdroji, prostě pomocnou rukou a spolupodílíme se tak na aktivním dění ve městě. Všichni cítíme, že aktivita spolků je pro naše město velkým přínosem a podporu si zaslouží.

Lucie Hanková


14.3.2019


Informativní rozbor pitné vody

V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR) nabízí informativní rozbor pitné vody.


13.3.2019


Proběhlo 3. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa

Čtyři desítky bodů včera čekaly na projednání krásnolipskými zastupiteli. Ti se na své třetí jednání ve volebním období dostavili v téměř kompletním počtu. Kromě obvyklých formálních záležitostí, je na úvod jednání čekalo projednání několika zpráv. Ty se týkaly plnění úkolů, činnosti MěÚ, výsledků finančních kontrol za loňský rok a kulturních aktivit za rok 2018. Všechny zprávy byly bez výhrad schváleny. Následovala zpráva o činnosti České Švýcarsko, o. p. s., jíž je město spoluzakladatelem, přednesená novým ředitelem společnosti Tomášem Veselým. Shrnutí dosavadních aktivit společnosti, průběh realizovaných projektů a výhled rozsahu činností a personálního nastavení do dalšího období, vyvolalo poměrně rozsáhlou diskusi zastupitelů a přítomného ředitele NP České Švýcarsko Pavla Bendy, nad potřebou zajištění finančních prostředků na fungování společnosti. Fungování společnosti je v současnosti sanováno především dotacemi od zakladatelů (Ústecký kraj 2 mil. Kč, 0,8 mil. Kč město Krásná Lípa a Správa NP ČŠ 199 tis. Kč). Další příjmy tvoří vlastní ekonomická činnost a příjmy z dotací z EU a jiných zdrojů, ty však postupně významně klesají. Z pohledu města je financování společnosti s ohledem na vytvářené produkty, činnosti a z nich vyplývající benefity mezi zakladateli nevyvážené. Správa NP, slovy ředitele uvedla, že nehodlá svůj příspěvek na fungování společnosti pro další období zvyšovat, případně bude financovat jen aktivity, které bude považovat z hlediska NP za vhodné a prospěšné. Před zakladateli společnosti tedy stojí zásadní rozhodnutí, jak dál. Pro fungování společnosti v současném rozsahu je potřeba najít další zdroje ve výši minimálně 2 mil. korun. Dále bylo zastupitelstvem schváleno 3. rozpočtové opatření města, kdy za zmínku stojí navýšení výdajů o 500 tis. Kč na přípravu projektových dokumentací na zřízení veřejných odběrných míst pitné vody v okrajových částech města a 500 tis. na opravu fasády Kulturního domu. Navýšení je kompenzováno z přebytků loňského hospodaření.

Následovalo projednání Návrhu klidových území NP České Švýcarsko. Po obsáhlé, dlouhé a místy vzrušené diskusi zastupitelé návrh odmítli odsouhlasit (15 hlasy) s tím, že požadují souběžné projednání s dokumentem Zásady péče o NP ČŠ a závazné vyhrazení sítě značených turistických tras, hipotras, cyklotras a horolezeckých cílů v dotčeném území. Zároveň ZM vyjádřilo nesouhlas se způsobem a průběhem projednávání nových dokumentů Správy NP v souvislosti s novelizací zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. Zároveň pověřili radu města dalším jednáním.

Následně zastupitelé rozhodli o prodeji bytového domu v Pražské ulici 450/48 za cenu 2,7 mil. Kč a s podmíněnou investicí 300 tis. Kč (zajištěno směnkou) do topného systému v objektu. V dalším bloku byla projednána sada usnesení o prodeji pozemků, z nichž se část opět týkala podpory individuální bytové výstavby. Dále zastupitelé odmítli návrh na vydání obecně závazné vyhlášky (OZV) o úplném a celoročním zákazu používání zábavné pyrotechniky na území města s tím, že vymáhání dodržování a případné sankcionování jejího nedodržování je v zásadě nereálné. Případné výrazné omezení používání zábavné pyrotechniky by bylo vhodné upravit zákonem. Shoda zavládla na významné roli osvěty, která se v této oblasti objevila na přelomu loňského roku ze strany ochrany přírody a zvířat.

Zastupitelé rozhodli o přijetí dotace na podporu sociálních služeb od Ústeckého kraje ve výši 567 tis. Kč. Dotace se týká především služeb poskytovaných našim seniorům v domech s pečovatelskou službou. V dalším bodu pak zastupitelé projednali a schválili po krátké diskusi návrh na rozdělení dotačních prostředků z dotačního programu města na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží. Organizacím a spolkům bylo na činnost a akce rozděleno 640 tis. Kč. Další podporou je pak bezplatné poskytnutí sportovišť, kulturního domu a dalších prostor. Město zároveň bezplatně poskytuje asistenci a pomoc Technických služeb.

V závěru jednání pak zastupitelé schválili plán kontrolních akcí finančního a kontrolního výboru zastupitelstva. Kontroly se např. zaměří na plnění úkolů vyplývajících z jednání ZM, na dodržování podmínek a uplatňování dotačního program na výstavbu rodinných domů, programu na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží a dotací na připojení na veřejnou kanalizační síť atd. Základní škole a Mateřské škole, p. o. byl převeden do správy wellness areál a několik pozemků pro zřízení veřejného sadu starých ovocných odrůd v ulici El. Krásnohorské. V diskusi zastupitelů pak zazněla výhrada ke zrušení výstražné sirény v areálu Technických služeb s tím, že by mohla být snížena kvalita informovanosti hasičů. Situace bude prověřena, v současnosti je informovanost zajištěna prostřednictvím sirény na objektu ŠD, varovným informačním systémem (městský rozhlas) a kontaktním telefonním systémem IZS na mobilní telefony a maily. Zastupitelé byli informováni o brzkém otevření wellness areálu a T- klubu s tím, že bude zorganizována společná prohlídka obou objektů. Zároveň byla poskytnuta informace o průběhu záchrany hrobky rodiny Dittrich, kdy např. v rámci mediální podpory probíhá výstava v reprezentativních prostorách Senátu. Další řádné jednání je naplánováno na 10. 6. 2019.

Jan Kolář, starosta


13.3.2019


Beruškový karneval

V úterý 5. března 2019 se od 9:30 hod. v podkroví školní družiny v mateřském centru Beruška konal dětský karneval. S ohledem na věk malých dětí byly nachystány stanoviště s různorodými úkoly, které měly děti s pomocí svých maminek splnit a k závěru karnevalu dostaly sladkou odměnu a balonek. Děti si na základě jednotlivých úkolů vyzkoušely jemnou motoriku, logické myšlení, soustředěnost a svůj talent ke sportovním hrám. Měly za úkol přeskákat obruče, poskládat puzzle, postavit kostky od největší po nejmenší krychli, pochytat neposedné rybičky zpátky do rybníčku, trefit se kroužky na tyč, srazit všechny kuželky k zemi, přelézt lavičku, projít se po schodech, přelézt žebřík, prolézt tunelem a vše zakončit jízdou po klouzačce. Děti a jejich maminky si vedly skvěle, k zábavě a k tanci hrála dětská disco hudba. Karneval navštívila beruška Amálka, motýlek Nikolka, pejsek Theodorek, čertík Tomášek, Mojmírek, žirafa Ondrášek a sob Matýsek. Děkujeme všem za účast a budeme se na vás opět těšit v příštím roce na dalším Beruškovém karnevalu.

Michala Kobajová


13.3.2019


Dětský karneval v kulturním domě

Druhá březnová sobota patřila v krásnolipském kině dětem a jejich maskám. Kreativní rodiče vytvářeli doma pro své ratolesti masky plné fantazie. Vidět jsme mohli kouzelníky, princezny, berušky a další zvířátka i hrdiny dětských filmů a pohádek. Po příchodu na sál na malé návštěvníky čekala spousta zábavy. Všichni se nadšeně účastnili mnoha her a soutěží, které pro ně připravil moderátor Mirek Vais. Děti se zapojily ve velkém kolektivu a někteří si zde našly i nové kamarády. Odpoledne plné her a tanečků příjemně uběhlo a to i díky hudebnímu doprovodu Jirky Koubka. Ze zaplněného sálu všichni odcházeli spokojení a s úsměvem ve tvářích. Další fotky ve fotogalerii:

Alena Starostová

 


13.3.2019


Starostové Šluknovska jednali v Krásné Lípě

V krásnolipském pivovaru Falkenštejn se v pátek 8. března 2019 sešli starostové měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Jednání se zúčastnil i senátor za volební obvod Děčín Zbyněk Linhart. Na programu druhého jednání ve volebním období 2018-2022 byla především problematika zaměstnávání osob z evidence nezaměstnaných, prostřednictvím programu tzv. veřejně prospěšných prací (VPP). O nedostatku financí, nastavení podmínek a systémových nedostatcích v nastavení programu starostové diskutovali s ředitelem Odboru zaměstnanosti GŘ Úřadu práce ČR Mgr. Janem Karmazínem, ředitelem ÚP Děčín Mgr. Vlastislavem Hlaváčem a s Dagmar Peterkovu, ředitelkou pobočky ÚP Rumburk. I přes současnou nízkou míru nezaměstnanosti jsou na ÚP v Rumburku evidovány stovky lidí, řada z nich dlouhodobě. Konkrétně např. z Krásné Lípy je to 111 osob, podmínky pro zařazení do VPP splní pouze 14 osob (z toho 5 má překážky v práci), takže do práce bude zařazeno max. 9 osob. Vyčleněné finanční prostředky však budou cca na 5-7 osob. Stejná situace je v ostatních obcích. Tedy drtivá většina evidovaných bude státem podpořena státem prostřednictvím jiných sociálních dávek, bez nutnosti jakékoliv pracovní aktivity. Ze strany starostů zazněla řada poznatků, výhrad, ale i námětů na zefektivnění programu. Stejně tak k v zásadě nefungující Veřejné službě. Není však v kompetenci ÚP kritizované nedostatky zásadně změnit, starostové se tedy s problematikou obrátí (s podporou senátora Z. Linharta) přímo na MPSV ČR.

Dalšími diskutovanými tématy byly:

  • Severočeská vodárenská, a. s. – nominace zástupce regionu do Dozorčí rady společnosti
  • Situace v recyklaci odpadů – kolabující systém třídění plastů v ČR
  • MAS Český Sever – předání zpracovaného Komunitního plánu Šluknovska
  • Informace k Lužické nemocnici a účast starostů na dalším vyjednávání
  • Informační tabule k měření rychlosti na Studánce – stav povolovacího procesu
  • Poškozování obecních komunikací v důsledku likvidace kůrovcové kalamity v lesích okolo obcí
  • Nominace zástupců Sdružení do Svazu měst a obcí ČR a Rady Euroregionu Nisa
  • Personální stavy Policie ČR v regionu a signály o chystané reorganizaci v území
  • Dojezdové časy záchranky v severní části regionu v průběhu střídání směn – nedodržení zákonných intervalů
  • Zachování rychlíkového spojení Kolín – Rumburk – pozitivní změna stanoviska po naší intervenci na Ústeckém kraji 

Na závěr jednání proběhla volba nového vedení Sdružení. Předsedou byl na další 4 roky zvolen starosta Krásné Lípy Jan Kolář, místopředsedy jsou Roman Forfera, starosta Rybniště a Robert Holec, starosta Dolní Poustevny. Starostové současně poděkovali dosavadnímu předsedovi Michalovi Majákovi, starostovi Jiříkova, za odvedenou práci v minulém období. Další jednání je naplánováno na červen a bude se konat ve Starých Křečanech.

(JK)


12.3.2019


Série výletů od společnosti Northern Hikes s.r.o.

Poslední ze zimních výletů pro aktivní seniory se uskutečnil ve středu 6. března a vedl na Bastei. Jde o šestý výlet se společností Northern Hikes, během kterých letos krásnolipští senioři navštívili nejen Bastei, ale podívali se také do Bad Schandau, sklárny v Lindavě a pivovaru ve Cvikově. Děkujeme.


12.3.2019


Seznamte se s bylinkou jménem Aloe vera

„Aloe vera a její kamarádky pro jarní detox“ můžete poznat 13. dubna 2019 od 10 do 16 hodin v bývalé čajovně Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147. Dozvíte se jak aloe pěstovat a jak ji používat v domácnosti. V kurzu poznáte i její „kamarádky“ kopřivu dvoudomou a bršlici kozí nohu, skvělé pomocnice při detoxikaci. Cena kurzu je 300 Kč, zahrnuje tištěné materiály, lehký oběd, sazenici Aloe very, kterou si odnesete domů. Přihlášky: Irena Čiháková | 773 111 904 | irena.cihakova@nobilis


12.3.2019


Před 120 lety se narodil Rudolf Kőgler, autor první naučné stezky v Čechách

Krasnolipským manželům Köglerovým se 12. března 1899 narodil syn Rudolf. Vyrůstal v chudých poměrech v rodině textilních dělníků. Navštěvoval základní školu v Krásné Lípě, kde jej ovlivnil jeho učitel přírodopisu, který u svého žáka brzy poznal opravdový zájem o přírodu. Chudé rodinné poměry neumožnily dát nadaného žáka studovat na gymnázium. Mladý Rudolf Kőgler absolvoval pletařskou průmyslovou školu. Po jejím ukončení nastoupil jako pletař – návrhář do první rakouské pletárny Filipp Michel’s Söhne v Zahradách, kde pracoval do roku 1936. Svůj první plat věnoval nákupu odborných knih. V textilce poznal Annu Zimmermannovou, se kterou se v roce 1923 oženil. Po svatbě se přestěhoval s Krásné Lípy do Zahrad č. 30. Manželům se narodily dvě děti. Hudebně nadaný syn Roland (1926), který musel narukovat do armády a z války se již nevrátil a dcera Ingrid (1940).

Rudolf Kőgler v průběhu let založil přírodovědné kroužky ve Varnsdorfu, Rumburku, Mikulášovicích a na dalších místech, kde mládež zasvěcoval do tajů přírody. Jeho přednášky inspirovali mnohé posluchače následně ke studiu přírodních věd. Přesto, že se sám nikdy politicky neangažoval, vždy se hlásil ke svému dělnickému původu a dělníků se zastával. Následné perzekuce přinášely značné problémy i rodině.

Kromě mineralogie a botaniky se věnoval i astronomii. V letech 1920 – 1940 byl dobrovolným spolupracovníkem předních hvězdáren.

K největší aktivitě pana Kőglera patří geologická mapa. Je to ojedinělé dílo, které je oprávněně od roku 1987 zapsáno jako technická památka. Její budování začal po roční přípravě v roce 1930, vlastní mapa byla dokončena v roce 1935, ale ještě další dva roky trvalo, než bylo dokončeno i alpinum. Tak po sedmi letech vznikla unikátní přírodní učebna. Rudolf Kőgler předběhl svou dobu a dokázal i bez přízně tehdejších úřadů vybudovat první dokladovanou naučnou stezku v ČSR, která byla otevřena 12. října 1941, měřila 12 km a byla opatřena sedmdesáti tabulkami.

Krátce po svých padesátých narozeninách v dubnu 1949, Rudolf Kőgler zemřel v důsledku nedostatečné lékařské péče na vnitřní krvácení. Je pohřben na hřbitově v Krásném Buku.

Dílo tohoto aktivního, velmi skromného a vzdělaného člověka naše společnost mnoho let nedokázala docenit. Až v roce 2006 z iniciativy města Krásná Lípa, za podpory rodiny Schnittnerů a Klubu českých turistů, došlo k obnově Kőglerovy naučné stezky.

Václav Hieke


11.3.2019


Asistent prevence kriminality

Město Krásná Lípa dlouhodobě podporuje preventivní aktivity ve městě ve spolupráci s Policií ČR, Kostkou Krásná Lípa, p.o., Základní školou a Mateřskou školou Krásná Lípa, p.o. a s dalšími zainteresovanými subjekty.
Věříme, že tato spolupráce, která je mezi výše uvedenými subjekty dlouhodobá, intenzivní a pravidelná, se kladně zrcadlí ve městě – ubývá přestupků, děti a mládež tráví smysluplně nejen čas ve škole, ale i po jejím skončení. Díky spolkům je zde bohatá nabídka trávení volného času a sociální služby registrované pod Kostkou nabízí širokospektrou nabídku pro různé cílové skupiny.
Jedním z pilířů je pozice Asistenta prevence kriminality. Pro město Krásná Lípa ji vykonává pan Lukáš Šimůnek. Je to terénní pracovník a v případě potřeby se na něj můžete obrátit přímo „na ulici“ či ho kontaktovat na tel. č 723 255 954.
Asistent je označen na oblečení nápisem Asistent prevence kriminality Krásná Lípa.

Projekt Krásná Lípa - asistent prevence kriminality finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR. Projekt je na období 2018-2020 s finanční podporou 718 000 Kč.


8.3.2019


Divadelní soubor Hraničář zaplnil sál kulturního domu

V pondělí 4. března nás divadelní soubor Hraničář pozval na svou hru o mezilidských vztazích Na Zlatém jezeře. Příběh vypráví, jak je někdy těžké vyslovit své myšlenky a pocity tak, abychom někoho nezasáhli. Pojednává o lásce na sklonku života, o potřebě mít k někomu blízko, hledání cesty k vlastnímu otci a touze najít v duši klid. Herci nám mistrně předvedli, jak tyto složitosti života uchopit a mít je pevně ve svých rukách. Alena Winterová a Zbyněk Pražák jako stárnoucí manželé Ethel a Norman laskavě přijali nevlastního syna své dcery Billyho, kterého na krásnolipském jevišti velmi přesvědčivě zahrál Matyáš Posselt. Prázdninový pobyt u Zlatého jezera byl hned pro všechny aktéry velmi příjemný, staří manželé touto změnou dostali novou energii. Ke konci prázdnin se vrátila jejich dcera Chelsea, do které se vcítila členka souboru Jana Veselá, z cesty po Evropě a prozradila jim, že se provdala za Billyho otce, ve hře ho ztvárnil Jaromír Rauch. Chelsea se vrátila nejen z cesty po starém kontinentu, ale našla si konečně i cestu ke svému otci. Zaplněný sál kulturního domu všechny herce za jejich výkony odměnil bouřlivým potleskem.

Alena Starostová

Další fotografie ZDE:


8.3.2019


Město patřilo masopustním maškarám

Předáním symbolického klíče od města místostarostou a senátorem Zbyňkem Linhartem byl odpoledne v sobotu 2. března na Křinickém náměstí zahájen letošní masopust. Průvod se pak vydal na tradiční obchůzku městem, z které se vrátil zpět na náměstí do restaurace hotelu Beseda, kde veselí pokračovalo vepřovými hody. Tradiční masopust i letos pořádaly krásnolipské folklorní soubory Lužičan a Dykyta.

Další fotografie ZDE:


6.3.2019


Podpora pečovatelské služby v roce 2019


5.3.2019


V provozu jsou nová veřejná WC

Od 1. března jsou v Krásné Lípě v provozu nové veřejné záchodky. Provozní doba je každý den od 8 do 18 hodin. Pro vstup budete potřebovat 10 korunovou minci, která po vhození do mincovníku uvolní dveřní zámek. WC jsou plně automatická (rozsvícení světla, splachování, pouštění vody k mytí, dávkovač mýdla, osoušeč rukou – nic se nezapíná. Nové záchodky najdete v zadní části Domu služeb u nabíjecích stojanů pro elektromobily.1.3.2019


Výtvarná soutěž „Voda v krajině“

Je tu nový rok a opět připravujeme akci Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě. K tomu již tradičně patří výtvarná soutěž, nyní s názvem "Voda v krajině". Úkolem soutěžícího je namalovat nebo vyrobit cokoliv, co vás napadne, když se řekne "voda v krajině". Soutěžícím může být jednotlivec i skupina bez omezení věku. Soutěží se ve třech kategoriích. Soutěž běží od 4. 2. 2019 do 12. 4. 2019. Více informací naleznete na plakátku.


13.2.2019


ČSU bude zjišťovat životní podmínky domácností

Od 2. února do 26. května 2019 bude Český statistický úřad provádět šetření o životních podmínkách domácností v České republice s názvem „Životní podmínky 2019“. Navazuje tak na předchozí ročníky a jeho smyslem je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření bude probíhat na celém území České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se jich 6 702 zúčastnilo v minulých letech. Všechny byly vybrány náhodně počítačem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, nebo zaměstnance, Českého statistického úřadu a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení tohoto šetření.
Oslovení občané se s případnými dotazy mohou obracet na pracovníka Krajské správy ČSU pověřeného řízením šetření paní Bc. Miloslavu Barčovou, mobil 731 622 018.

31.1.2019Archiv

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz